Javna nabava

Društvo pruža usluge savjetovanja i zastupanja domaćih i inozemnih sudionika u postupcima javne nabave koje provode javni naručitelji na području Republike Hrvatske. Ovo uključuje pravno savjetovanje prilikom pripreme ponuda, analize dokumentacije o nadmetanju, asistenciju prilikom postavljanja zahtjeva za pojašnjenje i izmjenu dokumentacije o nadmetanju, pribavljanja odgovarajućih kolaterala te zastupanje u eventualnim pregovaračkim postupcima i postupcima zaštite pravnih interesa kroz izjavljivanje odgovarajućih pravnih lijekova.