Obavijest o zaštiti privatnosti za stranke i treće osobe

 Poštujemo Vašu privatnost. Želimo Vam osigurati transparentan i jasan uvid u osobne podatke koje o Vama prikupljamo, uključujući i pravne osnove za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka. Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj dokument u kojem je navedena naša Politika zaštite privatnosti i kojoj je svrha informirati Vas o tome zašto prikupljamo Vaše osobne podatke i kako s njima postupamo.

Za potrebe primjene propisa o zaštiti privatnosti (uključujući, ali se ne ograničavajući na Opću uredbu o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679), dalje u tekstu: GDPR), društvo odgovorno za Vaše osobne podatke je ODVJETNIČKO DRUŠTVO BEKINA, ŠKURLA, DURMIŠ I SPAJIĆ d.o.o. sa sjedištem u Hrvatskoj, Zagreb, Preradovićeva 24, OIB: 68178969783 (dalje u tekstu “BŠDS” ili “mi“).

Ovlašteni smo svakodobno izmijeniti odredbe ove Obavijesti. Molimo Vas da posjetite ovu stranicu kako biste bili konstantno obaviješteni o bilo kojim promjenama, koje ćemo bez odgode ovdje objavljivati.

U sljedećem popisu sadržane su informacije o načinima na koje prikupljamo osobne podatke o Vama, a molimo Vas da vodite računa o tome da navedena lista nije konačna.

Neki od osobnih podataka koje prikupljamo omogućuju nam da ispunimo naše obveze prema Vama ili prema drugima.

Ovisno o vrsti osobnih podataka koja se obrađuje, o odnosu i o okolnostima zbog kojih takve podatke obrađujemo, u slučaju da odbijete pružiti nam takve informacije moguće je da nećemo moći obraditi Vaš zahtjev.

Napominjemo da sve Vaše osobne podatke, kao i sve ono što ste nam kao stranka povjerili te ono što smo na drugi način saznali u tijeku zastupanja, čuvamo kao odvjetničku tajnu, u skladu s odredbom čl. 13. Zakona o odvjetništvu te odredbi čl. 26. – 34. Kodeksa odvjetničke etike.

Zašto nam trebaju Vaši osobni podaci?

Vaše podatke obrađujemo i skladu s odredbama Zakona o odvjetništvu u svrhu pružanje pravne pomoći, pravnog savjetovanja, sastavljanja isprava te zastupanja naših stranaka u postupcima pred sudovima i upravnim tijelima. Vaše podatke obrađujemo na temelju izdane punomoći, odnosno sklopljenog ugovora o zastupanju ili na temelju odluke nadležnog tijela o pružanju pravne pomoći.

Vaše osobne podatke obrađivat ćemo ako ste Vi, kao fizička osoba, naša stranka, u okviru pružanja usluge pravnog savjetovanja i zastupanja, ili ako ste Vi primarna osoba za kontakt u pravnoj osobi, kojoj naše Odvjetničko društvo, kao stranci pruža usluge zastupanja ili pravnog savjetovanja, ili ako ste Vi direktor, član uprave ili stvarni vlasnik pravne osobe kojoj naše Odvjetničko društvo, kao stranci pruža usluge zastupanja ili pravnog savjetovanja. U takvim situacijama, na temelju sklopljenog ugovora s našom, mi postupamo u ime i za račun naše stranke.

Vaše podatke obrađivat ćemo i ako niste naša stranka, ali ste Vi, kao fizička osoba, primarna osoba za kontakt u pravnoj osobi, ili direktor, član uprave ili stvarni vlasnik pravne osobe koja se s našom strankom nalazi u određenom poslovnom odnosu, sklapa ugovor, sudjeluje u postupku pred sudom ili drugim nadležnim tijelima, ako Vi imate tražbinu ili dugovanje prema našoj stranci, a u svrhu ispunjavanja sadržaja ugovora o nalogu sklopljenim s našom strankom i pružanja pravne pomoći.

U određenim slučajevima Vaše osobne podatke prikupljamo kako bismo postupili u skladu s našim pravnim obvezama, na primjer u slučaju provođenja postupka dubinske analize u skladu s propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Koje informacije o Vama prikupljamo?

U svrhu ispunjenja ugovora o nalogu, kako bismo Vas mogli adekvatno zastupati i pružiti Vam pravnu pomoć, o Vama, kao našoj stranci, možemo prikupljati i obrađivati identifikacijske i kontaktne podatke te druge podatke koji su relevantni za pružanje pravnog savjetovanja, za potrebe sudjelovanja u postupcima i zastupanja pred sudovima i upravnim tijelima te sastavljanja isprava i drugih pravnih akata. Vrste i kategorije osobnih podataka koje o Vama možemo prikupljati i obrađivati značajno ovise o predmetu i naravi slučaja za koji Vam pružamo uslugu pravnog savjetovanja. Na primjer:

 • Ime i prezime;
 • Osobni identifikacijski broj;
 • Adresa;
 • Podaci sadržani u osobnih iskaznici;
 • E-mail adresa;
 • Broj telefona ili mobitela;
 • Broj bankovnog računa;
 • Drugi podaci koje saznamo u tijeku zastupanja ili pružanja pravne pomoći, a koji su povezani sa zastupanjem.

U okviru pružanja profesionalnih usluga pravnog savjetovanja i pravne pomoći možemo obrađivati i podatke o drugim osobama, kao što su protu-stranke, svjedoci, vještaci, tumači, zaposlenici suda i drugih nadležnih tijela, javni bilježnici i slične osobe, ako je to nužno za zastupanje, pružanje pravne pomoći i vođenje postupaka radi obrane i uspostave pravnih zahtjeva.

Kako bismo mogli točno i potpuno postupiti u skladu postupkom provjere radi suzbijanja mita i korupcije, moramo prikupiti i obraditi sljedeće informacije:

 • Vaše ime;
 • Vaše državljanstvo;
 • Vaš datum rođenja;
 • Državu Vašeg prebivališta;
 • Broj Vaše putovnice ili drugi identifikacijski dokument.

U određenim slučajevima, ovisno o naravi sadržaja pružanja usluga pravne pomoći te zastupanja, ako je to nužno za uspostavu, obranu ili ostvarenje pravnih zahtjeva, o Vama ćemo prikupiti i obraditi i posebne kategorije osobnih podataka, poput  podataka o Vašem rasnom ili etničkom porijeklu, političkim mišljenjima, vjerskim ili filozofskim uvjerenjima, članstvu o sindikatu, genetskim podacima, biometrijskim podacima, podacima koji se odnose na zdravlje, podacima o spolnom životu ili o seksualnoj orijentaciji.

Vaše podatke možemo obrađivati i radi izdavanja računa te ih možemo čuvati u svrhu vođenja računovodstvene evidencije.

U pojedinim slučajevima Vaše osobne podatke možemo obraditi i ako ste Vi naš potencijalni klijent, a kako bismo provjerili postojanje sukoba interesa.

Ne obrađujemo i ne dijelimo Vaše podatke u marketinške svrhe niti koristimo automatiziranu obradu podataka, uključujući i profiliranje.

Kako prikupljamo Vaše osobne podatke?

Osobne podatke prikupljamo izravno od ispitanika, na temelju predočenih isprava koje nam je ustupila naša stranka za potrebe pružanja usluge pravne pomoći, od sudionika u postupku pred sudovima i nadležnim tijelima te od sudova, nadležnih tijela te trećih osoba (npr. svjedoka ili vještaka) koji su u vezi s predmetom pružanja pravne pomoći

Neke osobne podatke (npr. podatke o imovini) prikupljamo iz javno dostupnih izvora, a neke podatke možemo zaprimiti i u okviru poslovne komunikacije s trećim osobama. 

S kim dijelimo Vaše osobne podatke?

Pristup Vašim osobnim podacima mogu imati odvjetnici, odvjetnički vježbenici te druge osobe koje su zaposlene u našem Odvjetničkom društvu, ako su s obzirom na opis njihovog radnog mjesta ovlašteni pristupati osobnim podacima.

Čuvat ćemo povjerljivima informacije koje ste nam ustupili te ćemo podijeliti Vaše podatke samo ako za to imamo valjanu pravnu osnovu, primjerice ako je to naša pravna obveza. Vaše podatke možemo podijeliti sa sljedećim grupama primatelja: 

 • Sudovi, porezna i druga nadležna tijela (npr. HZMO, FINA, MUP);
 • Drugi odvjetnici i odvjetnička društva, na temelju pružanja usluge u skladu s odredbama Zakona o odvjetništvu;
 • Drugim pružatelji usluga, koji za naš račun pružaju određenu uslugu (uključujući vanjske konzultante, pružatelje usluga savjetovanja u ulaganjima, profesionalne savjetnike poput revizora, ili računovođa, pružatelje usluga tehničke podrške i IT savjetnike koji provode određena testiranja ili rade na razvoju tehničkih rješenja u našim sustavima);
 • Pružatelji IT usluga s kojima imamo sklopljene odgovarajuće ugovore o obradi podataka;
 • Javni bilježnici, vještaci ili tumači, ako je to potrebno s obzirom na predmet pružanja pravne pomoći.

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?

Prema odredbama Zakona o odvjetništvu, Vaše podatke smo dužni čuvati u roku od 10 godina pravomoćnog okončanja postupka. Međutim, ako je u tijeku postupak ovrhe po pravomoćnoj i ovršnoj sudskoj presudi, postupak po izvanrednim pravnim lijekovima ili se vodi postupak pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske ili Europskim sudom za ljudska prava, Vaše podatke ćemo čuvati 10 godina računajući od dana kada su iscrpljena sva pravna sredstva u cilju zaštite Vaših prava i pravnih interesa. Izuzetak su isprave koje ste nam povjerili na čuvanje, i koje ćemo čuvati sve do opoziva Vašeg naloga za njihovo čuvanje.

Osobne podatke iz komercijalnih poslovnih odnosa čuvamo najviše 5 godina od prestanka poslovnog odnosa, kao i osobne podatke koji su obrađeni na temelju podnesenog zahtjeva za ostvarivanje prava ispitanika.

Moguće je da ćemo u određenim slučajevima podatke čuvati dulje nego što je ovdje naznačeno, i to ako je posebnim propisom određen dulji rok čuvanja pojedine vrste dokumentacije.

Računovodstvenu i financijsku dokumentaciju čuvamo 11 godina od godine u kojoj je nastala.

Sigurnost osobnih podataka

Brinemo se o Vašim osobnim podacima. Kako bismo zaštitili Vaše osobne podatke, implementirali smo odgovarajuće mjere koje su namijenjene sprječavanju neovlaštenog pristupa i zlouporabe Vaših osobnih podatka. Poduzet ćemo sve razumne mjere kako bismo osigurali da su svi pohranjeni osobni podaci zaštićeni od neovlaštenog korištenja, gubitka ili neovlaštenog pristupa, primjenom raznih odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera. Ako sumnjate na bilo kakvo neovlašteno korištenje, gubitak ili neovlašteni pristup Vašim osobnim podacima, molimo Vas da nas o tome obavijestite.

Želimo osigurati da se Vaši osobni podaci pohranjuju i prenose na siguran način. Stoga ćemo izvan Europskog gospodarskog prostora („EGP“) prenijeti podatke samo ako je to u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti podataka te ako je sredstvima prijenosa osigurana odgovarajuća razina sigurnosti Vaših podataka.

Kada prenosimo Vaše podatke izvan EGP-a i u slučajevima u kojima zemlja ili teritorij u koju se podaci prenose ne osigurava primjerenu razinu zaštite podataka, poduzet ćemo sve razumne korake kako bismo osigurali da se s Vašim podacima postupa na siguran način, i u skladu s politikom zaštite privatnosti sadržanom u ovoj Obavijesti o zaštiti privatnosti.

Pravne osnove za obradu osobnih podataka

 • Postupanje u skladu s pravnom obvezom

Neke podatke o Vama, kao što su podaci o broju i mjestu izdavanja osobne iskaznice, podaci o stvarnom vlasništvu nad pravnom osobom, podaci o datumu rođenja, identifikacijskom broju, državljanstvu ili prebivalištu prikupljamo kako bismo verificirali Vaš identitet, zato što je to naša zakonska obaveza koja proizlazi iz odredbi propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

O Vama na temelju naše zakonske obveze prikupljamo i obrađujemo podatke povezane s izdavanjem i plaćanjem računa, radi usklađivanja s računovodstvenim i poreznim propisima.

 • Ispunjenje ugovora u kojem je Ispitanik stranka

U većini slučajeva Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Zakona o odvjetništvu, kako bismo pružili uslugu pravnog savjetovanja i zastupanja. U slučajevima u kojima obrađujemo Vaše podatke, a Vi niste naša stranka, podatke obrađujemo u ime i za račun naše stranke, radi ispunjenja ugovora te uspostave i obrane pravnih zahtjeva naše stranke.

 • Legitimni interes

U nekim slučajevima iako s Vama nismo u poslovnom odnosu niti smo s Vama sklopili ugovor o zastupanju, Vaše osobne podatke ćemo obraditi kako bismo našoj stranci mogli pružiti uslugu pravnog savjetovanja i zastupanja, zato što je to u našem legitimnom interesu kao Odvjetničkog društva, a obrada Vaših podataka ne utječe značajno na Vaša prava i obveze niti predstavlja značajnu prijetnju Vašoj privatnosti. Na primjer, ako podatke o Vama dobijemo od naše stranke ili trećih osoba, u okviru sudskog ili upravnog postupka ili za potrebe pregovora o transakciji, sklapanju ugovora ili izradi druge vrste pravne isprave.

Posebne kategorije osobnih podataka

Ovisno o naravi predmeta radi kojeg pružamo uslugu pravnog savjetovanja, moguće je da ćemo obraditi i neke vrste „osjetljivih“ osobnih podataka.

U tom slučaju, pravna osnova za obradu takvih vrsta podataka bit će uspostava i obrana pravnih zahtjeva, izričita privola ili javna objava od strane samo ispitanika, ovisno o okolnostima slučaja.

Vaša prava

Imate na raspolaganju različita prava u odnosu na podatke koje imamo o Vama, i to:

Pravo na prigovor

Ovim pravom jamči Vam se pravo prigovoriti na obradu Vaših osobnih podatka, radi jednog od sljedećih razloga:

 • zbog toga što je to u našem legitimnom interesu;
 • kako biste nam omogućili da izvršimo zadaću u javnom interesu;
 • u znanstvene, povijesne, istraživačke ili statističke svrhe.

Pravo na povlačenje privole

U slučajevima u kojima smo ishodili Vaš pristanak na obradu osobnih podataka za određene aktivnosti, možete povući Vaš pristanak u bilo kojem trenutku, a mi ćemo prestati koristiti Vaše podatke u tu svrhu osim ako ne utvrdimo postojanje druge primjenjive pravne osnove za nastavak obrade Vaših osobnih podataka. U tom slučaju ćemo Vas obavijestiti o tome.

Pravo na pristup podacima

Možete nas zatražiti presliku informacija koje držimo o Vama u bilo kojem trenutku te na bilo koji način te nas zatražiti da izmijenimo, ažuriramo ili izbrišemo te podatke. Ako vam omogućimo pristup Vašim osobnim podacima koje obrađujemo, za tu uslugu Vam nećemo naplatiti naknadu, osim ako to nije dopušteno zakonom. U slučaju da zahtijevate dodatne preslike ove informacije od nas, za to Vam možemo naplatiti razumnu administrativnu naknadu. U slučaju u kojem je to zakonom dopušteno, možemo odbiti Vaš zahtjev. U slučaju da odbijemo Vaš zahtjev, priopćit ćemo Vam razloge za takvo postupanje.

Pravo na zaborav

Imate pravo zatražiti da ‘izbrišemo’ Vaše osobne podatke u određenim okolnostima. Obično se ovo pravo ostvaruje u sljedećim slučajevima:

 • Podaci više nisu nužni;
 • Povukli ste Vašu privolu za korištenje osobnih podataka te ne postoji drugi razlog za daljnju obradu tih podataka;
 • Podaci su pribavljeni protuzakonito;
 • Potrebno je izbrisati podatke radi usklađivanja sa zakonskim obvezama; ili
 • Prigovarate obradi osobnih podataka a mi nismo u mogućnosti dokazati valjani pravni interes za nastavak obrade osobnih podataka.

Bili bismo ovlašteni odbiti Vaš zahtjev u ograničenom broju slučajeva te ćemo Vas u tim slučajevima uvijek obavijestiti o razlozima odbijanja. 

U slučajevima u kojima postupamo po valjanom zahtjevu za brisanje podatka poduzet ćemo sve razumno moguće korake kako bismo izbrisali predmetne podatke.

Pravo na ograničenje obrade

Ovlašteni ste zatražiti da u određenim slučajevima ograničimo obradu Vaših osobnih podataka, primjerice, u slučaju da osporite točnost osobnih podataka koje imamo o Vama ili da prigovorite obradi Vaših osobnih podataka koju vršimo na temelju postojanja legitimnog interesa. U slučaju da smo podijelili Vaše osobne podatke s trećim osobama, obavijestit ćemo Vas o ograničenju obrade, osim ako to nije moguće ili zahtijeva nerazmjeran napor. Naravno, obavijestit ćemo Vas prije prestanka s primjenom ograničenja na obradu osobnih podataka.

Pravo na ispravak

Imate pravo zahtijevati ispravak bilo kojeg netočnog ili nepotpunog osobnog podatka koji imamo o Vama. U slučaju da smo takav podatak podijelili s trećim osobama, obavijestit ćemo ih o ispravku, osim ako to nije moguće ili bi zahtijevalo nerazmjeran napor. Možete zatražiti i detalje o trećoj osobi kojoj smo ustupili netočan ili nepotpun osobni podatak. Onda kada smatramo da nije razumno moguće postupiti po Vašem zahtjevu, objasnit ćemo Vam naše razloge za donošenje takve odluke.

Pravo na prijenos podataka

Ovlašteni ste zatražiti prijenos Vaših osobnih podataka kod jednog pružatelja usluga drugome. Praktično značenje ovog prava je mogućnost prenijeti podatke i informacije koje imamo o Vama trećoj osobi. Kako bi to bilo moguće, ustupit ćemo Vam podatke koje imamo o Vama u strojno čitljivom obliku koji Vam omogućuje prijenos podataka. Alternativno, možemo prenijeti podatke o Vama izravno drugom pružatelju usluga. 

Pravo na zaštitu prava

Imate pravo podnijeti zahtjev za zaštitu prava lokalnom nadzornom tijelu. U Republici Hrvatskoj to je Agencija za zaštitu osobnih podataka. Agenciju za zaštitu osobnih podataka možete kontaktirati na sljedeće načine:

 • osobno
 • pisanim putem na adresu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb
 • faksom na broj: 01/ 46-090-99
 • putem e-maila azop@azop.hr

U slučaju da odlučite iskoristiti bilo koje od navedenih prava, ili povući privolu koju ste dali na obradu Vaših osobnih podataka (u onim slučajevima u kojima je privola ona pravna osnova za korištenje Vaših podataka), molimo Vas da nas kontaktirate pisanim putem na adresu sjedišta društva na adresu sjedišta društva ODVJETNIČKO DRUŠTVO BEKINA, ŠKURLA, DURMIŠ I SPAJIĆ d.o.o., Preradovićeva 24, 10 000 Zagreb ili na e-mail adresu: info@bsds.hr. Molimo Vas da primite na znanje da je moguće da ćemo sačuvati zapis o našoj komunikaciji, za slučaj potrebe naknadno rješavanja bilo kojih problema.